Arbeidsrecht

Van het aangaan van een arbeidsovereenkomst tot de beëindiging daarvan kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

Al bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst is het voor zowel werkgever als werknemer van belang heldere afspraken te maken. Eveneens moet rekening gehouden worden met hetgeen in een mogelijk van toepassing zijnde cao of andere collectieve regeling is afgesproken.

Vragen? Bel gewoon even 024-820 078 0 of mail Bram Hofmans.

Wat kunnen wij voor u doen?

Gedurende het dienstverband kunnen vervolgens diverse vraagstukken opspelen. Kan een werknemer aanspraak maken op meer uren dan in de overeenkomst staat opgenomen (rechtsvermoeden van arbeidsomvang)? Wanneer is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd (ketenregeling)?

Bestaat een recht op tussentijdse loonsverhoging? Wat te doen als er geen of te weinig salaris wordt uitgekeerd? Bestaat een recht op wettelijke verhoging over het achterstallig salaris? Mag een werkgever arbeidstijden wijzigingen of andere werkzaamheden van de werknemer verwachten?

Wij helpen u bij het beantwoorden van bovenstaande vragen.

Arbeidsrecht

Een ontslag op staande voet, een aanvraag voor een ontslagvergunning bij het UWV, een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) met wederzijds goedvinden of ontbinding bij de kantonrechter; er zijn diverse wijzen waarop een dienstverband kan worden beëindigd. Hierbij komen vele vragen aan bod: bestaat er recht op een ontslag- of beëindigingsvergoeding? Hoe dient de transitievergoeding te worden berekend en bestaat er recht op een aanvullende vergoeding naar billijkheid? Is de juiste opzegtermijn in acht genomen? Bestaat er een opzegverbod, bijvoorbeeld bij ziekte of door lidmaatschap van de OR?

Zelfs na het einde van het dienstverband kunnen geschillen ontstaan, bijvoorbeeld over het al dan niet van toepassing zijn van een concurrentiebeding of een relatiebeding, de reikwijdte daarvan en over de vraag of door dit beding belangen onevenredig worden geschaad.

In het arbeidsrecht zijn de afgelopen jaren de nodige wijzigingen doorgevoerd waaronder de versoepeling van het ontslagrecht, hetgeen is vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Met vragen over deze wijzigingen en hoe de eerste jaren in de rechtspraak is geoordeeld over bepaalde vraagstukken kunt u eveneens bij ons terecht.

Vrijblijvend uw situatie bespreken? Wij adviseren u graag.

Laat uw gegevens achter, zodat wij u terug kunnen bellen.


    Vrijblijvend uw situatie bespreken? Wij adviseren u graag.

    Laat uw gegevens achter, zodat wij u terug kunnen bellen.

      Neem gerust contact met ons op.
      Vragen staat vrij.