Algemene voorwaarden

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie de maatschap Lap en Hofmans Advocaten een (of meerdere) overeenkomst(en) heeft gesloten.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Lap en Hofmans Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde en / of aanvullende opdracht.

Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 2 OPDRACHT

Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Lap en Hofmans Advocaten is aanvaard.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Lap en Hofmans Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen opdracht is gegeven worden uitgesloten.

ARTIKEL 3 DECLARATIES

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de declaraties volledig te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege, en dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim is.

Lap en Hofmans Advocaten is bevoegd om het door opdrachtgever op grond van lid 1 verschuldigde, tussentijds tijdens de uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Lap en Hofmans Advocaten is gerechtigd om van opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen.

In geval van verzuim is opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.

In het geval Lap en Hofmans Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is zijn declaratie te voldoen, komen de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van opdrachtgever.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven beslissing tot toevoeging voor rekening van opdrachtgever komen. De eigen bijdrage zal afzonderlijk in rekening gebracht worden. Mocht de toevoeging op enig moment door de Raad voor Rechtsbijstand worden ingetrokken dan zullen alle verrichte werkzaamheden tegen het normale uurtarief in rekening gebracht worden.

Indien griffierecht, waarvan de hoogte per procedure kan verschillen, aan de Rechtbank dient te worden voldaan, zal dit bedrag op de dag dat de zaak bij de Rechtbank dient, door de opdrachtgever moeten zijn betaald. Het griffierecht zal vooraf, dan wel zo spoedig mogelijk, bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien het griffierecht niet tijdig – dat wil zeggen voor de dienende dag – is voldaan behoudt Lap en Hofmans Advocaten zich het recht voor om het aanvangen met de procedure of het voeren van verweer in de procedure uit te stellen tot het moment dat het griffierecht is voldaan. Wanneer hierdoor geen verweer zal worden gevoerd zal de rechtbank mogelijk een veroordelend vonnis wijzen. Voldoening van het griffierecht aan de rechtbank is van cruciaal belang in de procedure en de opdrachtgever dient de termijn van voldoening goed in de gaten te houden en tijdig het verschuldigde griffierecht te voldoen.

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Lap en Hofmans Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Lap en Hofmans Advocaten verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald ver­meerderd met het eigen risico dat Lap en Hofmans Advocaten in verband met die verzekering draagt. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van artikel 7:407 BW.

Lap en Hofmans Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijk­heid voor de juistheid van de door haar verkregen informatie uit schriftelijke en / of elektronische gegevensbestanden, waar­onder handboeken en / of (on line-)databanken, tenzij algemeen be­kend zou zijn dat de desbetreffende informatiebron onjuiste en / of onvolledige gegevens bevat.

Lap en Hofmans Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijk­heid voor fouten van de ten behoeve van de opdrachtgever ingescha­kelde derden, zoals accountants, belastingadviseurs, andere (buitenlandse) advocaten, deurwaarders, procureurs en/of des­kundigen.

Naast Lap en Hofmans Advocaten kunnen andere (rechts)personen – zowel zij die op enigerlei wijze zijn verbonden aan Lap en Hofmans Advocaten als ook derden – die bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever zijn ingeschakeld, op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

ARTIKEL 5 ADRESWIJZIGING

Lap en Hofmans Advocaten is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van opdrachtgever te beschouwen. Opdrachtgever dient adreswijzigingen schriftelijk aan Lap en Hofmans Advocaten door te geven.

Indien opdrachtgever niet langer een voor Lap en Hofmans Advocaten bekend adres heeft – dan wel niet (meer) reageert op (schrif­telijke) mededelingen en/of verzoeken – is Lap en Hofmans Advocaten bevoegd haar werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig te beëindigen.

ARTIKEL 6 OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSTELLING

Lap en Hofmans Advocaten is zonder nadere waarschuwing gerech­tigd om haar werkzaamheden direct op te schorten dan wel te beëindigen indien geen tijdige betaling van het gevraagde voorschot is ontvangen dan wel in­dien 14 dagen zijn verstreken nadat de periodieke, tussen­tijd­se declaratie of enige einddeclaratie opeisbaar is geworden en geen betaling heeft plaatsgevonden.

Lap en Hofmans Advocaten is bevoegd afgifte van het dos­sier en / of afgifte van de van opdrachtgever of van derden af­komstige bescheiden op te schorten tot al het door opdrachtgever verschuldigde – inclusief rente en kosten – geheel is vol­daan. Zo nodig zal Lap en Hofmans Advocaten de bescheiden ter beschikking stellen nadat opdrachtgever het verschuldigde – inclusief rente en kosten – ter zekerheid op de derdengeldenrekening van de Deken van de Orde van Advocaten heeft gestort.

Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald is Lap en Hofmans Ad­vocaten – eventueel met inachtneming van de geldende gedragsregels van de Orde van Advocaten – te allen tijde bevoegd om zekerheid te verlangen voor de betaling van declaraties.

ARTIKEL 7 HET DOSSIER

Indien en voorzover de van opdrachtgever of van derden afkom­stige bescheiden bij het einde van de behandeling van de zaak niet door opdrachtgever zijn terug genomen zullen de onder berusting van Lap en Hofmans Advocaten gelaten bescheiden tot ui­terlijk 7 jaren na de datum van de laatste declaratie voor re­ke­ning en risico van de opdrachtgever worden bewaard.

Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, is Lap en Hofmans Advocaten bevoegd om het dossier en alle zich hier­in bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

Lap en Hofmans Advocaten aanvaardt in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van het dos­sier en / of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is on­der meer sprake in geval van diefstal, inbraak, brand, over­stroming en vandalisme. In alle andere gevallen is de aanspra­kelijkheid van Lap en Hofmans Advocaten uit hoofde van bewaar­ne­ming beperkt tot maximaal € 250,00.

ARTIKEL 8 KLACHTENREGELING

Lap en Hofmans Advocaten hanteert de kantoorklachtenregeling Lap en Hofmans Advocaten. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze regeling door Lap en Hofmans Advocaten aan de opdrachtgever ter hand gesteld.

Mocht de opdrachtgever klachten hebben over de behandeling van de zaak dan dient hij zich tot de behandelend advocaat te wenden. De behandelend advocaat zal de klachten vervolgens spoedig trachten op te lossen of de klacht aan de interne klachtbehandelaar voorleggen met het verzoek deze op te lossen.

ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op de rechtsverhouding tussen Lap en Hofmans Advocaten en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

Enkel de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Lap en Hofmans Advocaten en opdracht kennis te nemen.

— Deze algemene voorwaarden betreft versie 1, d.d. 1 juni 2015 —