Los conflicten op met mediation

Wilt u gaan scheiden of moet u een nalatenschap verdelen? Heeft u ruzie met uw collega of dreigt een conflict met een klant? Dan wilt u snel een goede oplossing zodat u weer verder kunt met de dingen die echt belangrijk zijn. Mediation kan u daarbij helpen.

Wat is mediation

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij helpen u actief bij het vinden van een oplossing die bij u past en die juridisch klopt. Wij zoeken met u naar de belangen die u heeft en onderzoeken de mogelijke oplossingen die daarbij aansluiten. De afspraken die u maakt leggen we vast in een juridisch afdwingbare vaststellingsovereenkomst.

Family mediation

Alle kwesties die vallen onder het personen- en familierecht en erfrecht kunnen worden opgelost met behulp van family mediation. Gedacht kan worden aan een echtscheiding, een omgangszaak, een alimentatiekwestie of de verdeling van een erfenis (nalatenschap).

Joost Lap is afgestudeerd in het Nederlands en Notarieel recht en werkt ruim tien jaar als advocaat in het personen- en familierecht en erfrecht. Hij heeft op deze rechtsterreinen alle benodigde ervaring en kennis in huis.

Mediation in het MKB

Als ondernemer kunt u met alle soorten kwesties conflicten te maken krijgen. Een debiteur die niet betaalt, een leverancier die zijn afspraken niet nakomt of een ontevreden klant die u aansprakelijk stelt. Dan hebben we het nog niet over de interne conflicten, zoals een werknemer die niet functioneert of conflict binnen de directie of met een medevennoot of medeaandeelhouder. Al dit soort conflicten kunnen door middel van mediation worden aangepakt.

Joost Lap is naast het familierecht gespecialiseerd in het faillissementsrecht en was curator in diverse faillissementen. Met deze kennis heeft hij de afgelopen tien jaar MKB ondernemers bijgestaan bij onder andere schuldenakkoorden, interne conflicten tussen vennoten en verdeling van ondernemingen zoals bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (V.O.F.).

Bram Hofmans is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke geschillen en geschillen tussen de ondernemer en een klant of leverancier. Bij een mediation over deze onderwerpen wordt zijn deskundigheid bij de mediation betrokken.

Wat is mediation?

Legal mediation is een manier om een conflict op te lossen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een echtscheiding, omgangsregeling of de verdeling van een erfenis, maar ook om een zakelijk conflict zoals de verdeling van een VOF. In principe zijn alle kwesties geschikt voor mediation. Kort samengevat is mediation onderhandelen op basis van belangen onder leiding van een onpartijdige deskundige: de mediator.

(Legal) mediation is een alternatief voor een gerechtelijke procedure, maar kan ook tijdens een gerechtelijke procedure nog worden gestart. Tijdens het mediationtraject zoekt de mediator samen met partijen naar hun belangen bij deze kwestie. Vervolgens begeleidt de mediator de onderhandelingen die moeten leiden tot de beste oplossing. De oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Mediation is altijd vrijwillig en vertrouwelijk.

Belangrijkste kenmerken van mediation:

Mediation is vrijwillig.

Dat betekent dat u niet gedwongen kunt worden om aan mediation deel te nemen en dat u op ieder moment kunt stoppen met de mediation. Ook de mediator kan zich terugtrekken.

Commitment

Om mediation te laten slagen is wel commitment nodig. Mediation is hard werken. Het is niet altijd makkelijk om in gesprek te blijven over onderwerpen die gevoelig liggen, het is dan nodig dat alle partijen zich toch inspannen om deel te blijven nemen aan het proces. Mediation die alleen wordt gestart om in de rechtszaal beter voor de dag te komen slaagt meestal niet en is zonde van de investering.

Vertrouwelijk

Alles wat tijdens een mediationtraject wordt gezegd en alle stukken die daarbij worden gebruikt is/zijn vertrouwelijk, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. De vertrouwelijkheid is belangrijk om vrijuit te kunnen spreken zodat alle informatie die nodig is voor een oplossing ook bespreekbaar wordt. Vertrouwelijkheid betekent dat de informatie die tijdens de mediation is verkregen niet mag worden gebruikt in een procedure, tenzij de informatie ook op een andere manier kan worden verkregen of duidelijke afspraken zijn gemaakt dat partijen het elkaar wel toestaan.

De vertrouwelijkheid geldt ook tussen de mediator en één van de deelnemers wanneer de mediator een individueel gesprek heeft met ieder van partijen apart. De informatie die dan wordt gedeeld tussen de ene partij en de mediator wordt alleen met de andere partij gedeeld met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken partij.

Wilt u weten hoe mediation eruit kan zien?

Waarom Legal mediation?

Mediation is een alternatief voor rechtspraak, arbitrage, bindend advies, bemiddeling enzovoorts. Het voordeel van mediation is dat partijen de zaak zelf in de hand houden. Partijen zoeken zelf een oplossing onder begeleiding van de mediator.

Een ander voordeel is dat alle wensen, belangen en informatie bespreekbaar zijn. In een juridische procedure zijn partijen gebonden aan wettelijke kaders van die procedure. Is in het begin een onderwerp vergeten, dan kan dat vaak moeilijk worden hersteld. Soms is het betrekken van een onderwerp in de procedure überhaupt niet mogelijk ofwel omdat het geen juridisch onderwerp is, ofwel omdat het in een andere procedure moet. Het komt dus voor dat een conflict in diverse procedures voor diverse rechters jarenlang voortsleept.

Mediation kan veel sneller tot resultaat leiden dan de meeste gerechtelijke procedures. Daardoor kunnen de kosten vaak ook beter in de hand gehouden worden.

Een oplossing die is bereikt door mediation wordt vaak beter nagekomen en is daardoor duurzamer dan een door de rechter opgelegde oplossing. De tevredenheid over een oplossing bereikt in een mediation is vaak veel groter dan een oplossing die door de rechter is opgelegd.

Legal: de juridische aspecten van de zaak

Een legal mediator kent de juridische aspecten van de zaak, zodat partijen goed geïnformeerd keuzes kunnen maken. Een legal mediator zorgt ervoor dat partijen afspraken maken die zij begrijpen. Voor het maken van goede afspraken is het belangrijk dat partijen dezelfde kennis en informatie hebben. Bij het geven van die informatie kan het een voordeel zijn dat de mediator ervaring heeft als advocaat. Hij kent dan de valkuilen als geen ander.

Het komt regelmatig voor dat partijen afspraken hebben gemaakt die zij niet goed begrepen en waarvan zij de gevolgen niet konden overzien. U kunt dat voorkomen door een deskundige mediator in te schakelen
Wij zijn van mening dat de mediator wel enige kennis van zaken moet hebben van het rechtsterrein waarop hij zijn diensten aanbiedt. De mediator moet weten welke onderwerpen in een bepaald conflict zeker geregeld moeten worden en ook wanneer het mogelijk verstandig is om een deskundige advies te laten uitbrengen over een bepaald onderwerp.

Wanneer mediation?

Alle kwesties en geschillen zijn geschikt voor mediation. Meestal is er al sprake van een conflict voordat een mediation begint, maar dat is zeker niet nodig. Mediation kan conflicten voorkomen, bijvoorbeeld wanneer bij moeilijk overbrugbare verschillen van inzicht een mediator wordt ingeschakeld voordat er ruzie is ontstaan. Een goed voorbeeld uit de family mediation is een echtscheiding waarbij de echtgenoten nog geen ruzie hebben en hun zaken wel goed willen regelen voordat daadwerkelijk ruzie ontstaat. Als de gevolgen van de echtscheiding goed geregeld zijn worden conflicten vaak voorkomen.

Ook tijdens huwelijk kan mediation een oplossing bieden. Een voorbeeld uit de praktijk betrof twee echtgenoten die emotioneel wel bij elkaar wilden blijven, maar elkaar financieel in de weg zaten met alle frustratie en ruzie van dien. Na het in kaart brengen van de dingen die de echtgenoten belangrijk vonden, bleek de oplossing te liggen in het aanpassen van de huwelijkse voorwaarden aan een werkbare financiële regeling in de dagelijkse praktijk.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande waarbij mediation wordt ingezet bij het aangaan van overeenkomsten. Bijvoorbeeld bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden (pre marital mediation). Bij pre marital mediation wordt door de mediator veel aandacht besteedt aan de wensen en verwachtingen (de belangen) van de aanstaande echtgenoten. Een dergelijke opzet is ook mogelijk bij het aangaan van een vennootschapscontract bij een vennootschap onder firma. Lap en Hofmans biedt op dit moment nog geen pre marital mediation aan. Wij houden u op de hoogte van de mogelijkheden.

Klaar voor
mediation?

Bel 024 8200780 of mail Joost Lap

Vrijblijvend kennismaken

In vier fasen naar een oplossing

1.

Mediation beginnen

Een mediation kan op verschillende manieren beginnen. Soms bent u het samen eens dat u naar een mediator wilt. In dat geval kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie over het proces en de mogelijkheden en het maken van een eerste afspraak.

Het kan ook zijn dat u mediation wenst, maar dat de andere partij dat in eerste instantie niet ziet zitten of helemaal niet reageert. U kunt dan toch contact met ons opnemen. In overleg met u zijn wij bereid om met de betrokken partijen contact te leggen om te verkennen of een mediationtraject wellicht toch tot de mogelijkheden behoort.

Contact

Bel 024 8200780 of mail Joost Lap

2.

Pre mediation fase

In een eerste kennismakingsgesprek leggen wij u uit hoe het mediationproces verloopt. Vervolgens bekijken wij samen met u en eventueel uw adviseur(s) welke partijen bij de zaak moeten worden betrokken en hoe de mediation op uw zaak en uw persoonlijke wensen kan worden afgestemd. De afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst die voorafgaand aan de mediation door alle betrokken partijen en de mediator wordt ondertekend.

Het eerste kennismakingsgesprek kan met de betrokken partijen samen plaatsvinden, maar ook met de betrokken partijen individueel. Wij passen ons aan uw wensen aan. Van belang is wel dat beide partijen op de hoogte zijn van de kennismakingsgesprekken met de mediator, zodat iedere schijn van partijdigheid wordt vermeden.

3.

Mediation fase

Als de mediationovereenkomst is getekend begint de werkelijke mediation. Dat kan tijdens de eerste afspraak zijn, maar ook aan het begin van een volgende afspraak. Zolang u als partij maar weet waar u aan toe bent en niet voor verrassingen komt te staan.

Vervolgens krijgen partijen om de beurt de gelegenheid uit te leggen waar de zaak volgens hen over gaat. Daarna zal de mediator de zaak verder inventariseren om de belangen van alle betrokken partijen in kaart te brengen. Als de belangen in kaart zijn gebracht wordt onder leiding van de mediator bekeken welke oplossingen in deze kwestie mogelijk zijn. De mediation is geslaagd als partijen overeenstemming bereiken over de oplossing die het beste bij hun belangen aansluit.

4.

Afronding

Zodra een oplossing is gevonden waarover partijen tevreden zijn wordt deze door de mediator vastgelegd in een juridisch afdwingbare vaststellingsovereenkomst. Vanwege de ruime ervaring van Joost Lap als advocaat bent u ervan verzekerd dat de vaststellingsovereenkomst aan alle juridische eisen voldoet.

De mediator

Joost Lap werkt ruim tien jaar als advocaat en in de loop van zijn carrière merkte hij dat onder zijn cliënten meer en meer de behoefte bestaat om sneller betere oplossingen te bereiken. Het voeren van een gerechtelijke procedure duurt vaak lang en de uitkomst is lang niet altijd in het belang van de cliënt. Ook niet als de procedure wordt gewonnen. Om cliënten een alternatief te bieden is Joost zich gaan richten op mediation. In 2017 rondde Joost de basisopleiding af van de Academy Legal Mediation van Schonewille en Schonewille.

Joost heeft zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht en erfrecht en voerde als advocaat op dit rechtsgebied vele procedures. Daarnaast legde hij in 2011 met goed gevolg examen af voor de Grotius specialisatieopleiding faillissementsrecht (INSOLAD) en was hij curator in faillissementen van particulieren en bedrijven in het MKB.

Vanaf zijn vroege kinderjaren is Joost een groot liefhebber van de natuur en in het bijzonder de dieren op de boerderij waar hij is opgegroeid. Joost heeft schapen en koeien en is naast bestuurslid van de Fokkersvereniging voor ruischapen tevens lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Schapen- en Geitenfokkersorganisatie.

Door zijn agrarische achtergrond heeft Joost een grote interesse in juridische kwesties die te maken hebben met onroerend goed. Onder meer burenruzies, geschillen over eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht en pacht behoren tot zijn aandachtsgebied.

Mail Joost

Heeft u een vraag voor Joost? Laat middels dit formulier uw vraag, opmerking of verzoek tot het inplannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek achter en Joost of zijn secretaresse neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

×